Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.  Rozumím Další informace

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.melodiecb.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 1. Všeobecná ustanovení
  1. Provozovatelem internetového obchodu www.melodiecb.cz je Jaromír Pokorný - Melodie, IČ: 14490277, DIČ: CZ6610041548, ŽL vydán Magistrátem města Českých Budějovic, dne 16.11.1992, Č.j.: Ž-01/06/03012, Ev. č.: 330101-7421 (dále jen prodávající). Adresa provozovny: Husova třída 10, 370 01 České Budějovice.
  2. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu www.melodiecb.cz (dále jen kupující).
  3. Vztahy a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné (dále jen obchodní podmínky) a dále příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
  4. Dojde-li k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu www.melodiecb.cz mezi prodávajícím a kupujícím - jinou právnickou nebo fyzickou osobou, která v té souvislosti jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen kupující - podnikatel), řídí se jejich vzájemné vztahy zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění a přiměřeně též těmito obchodními podmínkami. V tomto případě se však kupující nepovažuje za spotřebitele a nemá tak ani právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu podle článku IX. Odstavec 1 těchto obchodních podmínek.
  5. Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.
  6. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. června 2012. Jakékoli změny a úpravy obchodních podmínek učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné.
 2. Předmět smlouvy
  1. Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.
  2. Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu www.melodiecb.cz.
  3. Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu www.melodiecb.cz tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu prodávajícího, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit a okamžikem tohoto oznámení se objednávka předmětného zboží považuje za zaniklou, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím jinak.
  4. Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném řádně a včas kupujícímu.
  5. Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž dodávaného zboží.
  6. Charakteristika zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu www.melodiecb.cz, jeho popis, funkce, technické údaje, parametry, rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců, dodavatelů či jiných smluvních subjektů a průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo změny. Nepřesnost uvedených informací má prodávající povinnost odstranit jakmile se o nich dozví.
 3. Registrace kupujícího
  1. Kupující má možnost vytvořit si na webových stránkách internetového obchodu www.melodiecb.cz svůj vlastní zákaznický účet, a to prostřednictvím své registrace.
  2. Registrace kupujícího se provádí přímo prostřednictvím webových stránek www.melodiecb.cz. V rámci registrace vyplní kupující nezbytné osobní údaje, které budou bezpečně uchovány v elektronické databázi internetového obchodu www.melodiecb.cz, a které již při následném přihlašování a provádění objednávek pod svým zákaznickým jménem a heslem nebude kupující nucen vyplňovat.
  3. Registrace a vytvoření vlastního zákaznického účtu umožňuje kupujícímu zjednodušený postup při provádění objednávek (tj. bez opětovného zadávání osobních údajů), sledování historie a stavu všech svých objednávek, zasílání novinek na e-mail, uchovávání seznamu oblíbených produktů, sledování produktu - zasílání informací o změnách na e-mail (cena, dostupnost apod.), přístup k dalším parametrům produktů (např. návodům).
 4. Objednávka zboží
  1. Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy, jenž je účinný vůči prodávajícímu od okamžiku, kdy je mu tento návrh doručen.
  2. Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, emailové i telefonické spojení či jiné kontaktní údaje na kupujícího, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží, způsob dopravy a způsob úhrady ceny zboží.
  3. Kupující je oprávněn učinit objednávku zboží těmito způsoby:
   • Prostřednictvím webových stránek internetového obchodu www.melodiecb.cz, a to jako nákup bez registrace nebo po registraci a přihlášení pod svým jménem a heslem jako registrovaný zákazník.
   • Telefonicky na tel: +420 386 352 013 v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hodin.
  4. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím.
  5. Prodávající potvrdí kupujícímu objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce.
  6. Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, způsob doručení, cena za doručení zboží dopravcem a doručovací adresa.
  7. Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení. Objednávka se považuje za potvrzenou okamžikem doručení projevu vůle o potvrzení objednávky kupujícímu.
  8. Dojde-li ke stornu objednávky kupujícím nebo zániku objednávky z jiného důvodu v době, kdy už kupující zaplatil kupní cenu zboží nebo podnikl k tomu potřebné úkony, zavazuje se prodávající odeslat příslušnou částku zpět na účet nebo poštovní poukázkou (dle dohody smluvních stran) kupujícímu do 30(třiceti) dnů od odstoupení od objednávky. Pro zachování této lhůty pro vrácení již poskytnutých finančních prostředků postačí, učiní-li prodávající v této lhůtě potřebné úkony (např. učiní příkaz k úhradě či vyzve kupujícího k jejich vyzvednutí) směřující k jejich vrácení.
 5. Místo plnění
  1. Místem plnění závazku prodávajícího je prodejna/sklad prodávajícího na adrese provozovny prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci přepravní společnosti k dopravě kupujícímu, či kde dojde k osobnímu odběru objednaného zboží kupujícím.
  2. Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání dopravci nebo převzetím při osobním odběru.
 6. Cena a platba
  1. Cena zboží objednaného klientem se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu www.melodiecb.cz v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Ceny zboží uvedené na webových stránkách zahrnují DPH v zákonné sazbě není-li u konkrétního zboží výslovně uvedeno "bez DPH".
  2. K ceně zboží bude prodávajícím připočítána částka za dopravu zboží na místo určené kupujícím, případně i dobírkový poplatek (při zvolení platby dobírkou). Tuto cenu se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit za podmínek článku VII. těchto obchodních podmínek.
  3. Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny těmito způsoby.
  4. Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši na účet prodávajícího nebo jejím uhrazením v plné výši hotově v prodejně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní firmy. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
  5. Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.
  6. Dojde-li ke změně ceny zboží vlivem okolností, které nemůže prodávající ovlivnit, prodávající si vyhrazuje právo změnit cenu zboží objednaného kupujícím. V takovém případě je prodávající povinen o této skutečnosti informovat kupujícího a požadovat jeho souhlas s novou cenou.
 7. Dodací lhůta
  1. V případě, že zboží má prodávající skladem, zavazuje se je vyexpedovat a předat dopravci bez zbytečného odkladu. Pokud zboží nemá prodávající skladem, zavazuje se informovat zákazníka o této skutečnosti. Dodací lhůty se řídí přepravními podmínkami dopravce dle kupujícím zvoleného způsobu dopravy.
  2. Zvolí-li kupující jako způsob doručení dodávaného zboží osobní odběr, pak má-li prodávající toto zboží na skladě, zavazuje se je připravit k odběru bez zbytečného odkladu. Pokud zboží nemá prodávající skladem, zavazuje se podat zprávu kupujícimu o termínu odběru. Kupujícímu je v případě potvrzení dostupnosti zboží zaslána zpráva e-mailem o možnosti vyzvednutí zboží. Nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, je zboží rezervováno pro osobní odběr pět pracovních dnů od data objednání.
  3. V případě, že objednané zboží nemá prodávající skladem nebo je nebude možné z jiného důvodu předat dopravci či připravit k osobnímu odběru ve lhůtách dle předchozích dvou odstavců, oznámí tuto skutečnost emailem kupujícímu a zároveň mu sdělí předpokládaný termín expedice či umožnění osobního odběru dodávaného zboží kupujícím.
 8. Dopravní podmínky a cena za dopravu
  1. Kupující je oprávněn zvolit si v objednávce zboží některý z uvedených způsobů jeho doručení.
  2. Při převzetí zásilky kupujícím doporučujeme zboží od přepravce zkontrolovat - zejména neporušenost obalů a počet balíků. Při přebírání zboží prosím pečlivě zkontrolujte dodaný balík. Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte. Je-li zboží poškozeno, ačkoli byl obal neporušený, je kupující povinen o této skutečnosti neprodleně informovat přepravce a prodávajícího.
 9. Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží
  1. Nebezpečí škody na zboží dodávaném prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí při osobním odběru nebo okamžikem jeho předání prvnímu dopravci.
  2. Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží prodávajícímu.
 10. Odstoupení od kupní smlouvy
  1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu www.melodiecb.cz i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne faktického převzetí dodaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží.
  2. Kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy dle předchozího odstavce mimo jiných zákonných důvodů především v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, dále v případě zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání a stejně tak v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal, ani v případě dodávky novin, periodik a časopisů. Právo odstoupit nemá kupující ani v případě, bylo-li zboží upraveno dle jeho přání nebo pro jeho osobu.
  3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku obchodních podmínek kupující vrátí dodané zboží zpět prodávajícímu. Odešle-li kupující vrácené zboží prodávajícímu na dobírku, prodávající není povinen takto doručené zboží přijmout..
  4. Odstoupení od kupní smlouvy provede kupující písemně na adresu provozovny podávajícího. V odstoupení od kupní smlouvy kupující uvede číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího případně adresy pro vrácení již zaplacené částky kupujícímu.
  5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na znovuuvedení zboží do prodeje) a kupující souhlasí, aby si tyto účelně vynaložené náklady prodávající započetl na část vrácené kupní ceny kupujícímu.
  6. Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal.
  7. Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy, má vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu).
 11. Odpovědnost za vady, záruční podmínky a vyřízení reklamace
  1. Kupujícímu je doporučeno prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. Vady předaného zboží, které mělo zboží v době jeho předání je kupující oprávněn reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.
  2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu www.melodiecb.cz, a to v délce trvání 24 (dvacetičtyř) měsíců od faktického převzetí zboží kupujícím. Tato záruční doba může být stanovena i v delším rozsahu, pokud je tak uvedeno u popisu zboží na webových stránkách internetového obchodu www.melodiecb.cz. Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby vady, je kupující oprávněn tyto vady reklamovat.
  3. Reklamaci vad zboží učiní kupující písemně na adresu provozovny prodávajícího. Pro usnadnění reklamace může kupující využít reklamační formulář prodávajícího. V písemné reklamaci vad kupující označí vady, jakým způsobem se projevují a dále pak navrhne způsob vyřízení reklamace.
  4. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o doručení reklamace (emailem). Následně vydá prodávající kupujícímu i písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Veškeré informace o průběhu reklamace je možné získat telefonicky na tel: +420 386 352 013, a to v pracovní dny 9:00 do 17:00 hodin.
  5. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem než je uvedeno v návodu k obsluze, běžným opotřebením nebo mechanickým poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelných pohrom.
  6. Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. V případě kupujícího podnikatele se vzájemná práva z odpovědnosti za vady řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění, nebude-li dohodnuto jinak.
 12. Autorská práva, ochranné známky, práva třetích osob, odpovědnost
  1. Prodávající neodpovídá kupujícímu ani třetí osobě za jakékoli škody, ušlý zisk, vynaložené náklady, přerušení činnosti či další škody vzniklé v souvislosti s použitím informací uvedených na webových stránkách internetového obchodu www.melodiecb.cz. Informace o zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu www.melodiecb.cz nelze považovat za prohlášení o vhodnosti tohoto zboží pro některý konkrétní účel.
  2. Veškeré materiály publikované na webových stránkách internetového obchodu www.melodiecb.cz, jsou chráněny autorským zákonem. Tyto webové stránky a jejich jednotlivé části (zejména popisy a vyobrazení prodávaného zboží, rozdělení kategorií zboží) nesmí být zkopírovány elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněny veřejnosti či jinak užity bez předchozího písemného svolení prodávajícího jako držitele autorských práv.
  3. Kupující je povinen vyvarovat se jakýchkoli zásahů do práv prodávajícího vyplývajících z vlastnictví výše uvedených ochranných známek. Kupující bere na vědomí, že názvy a označení výrobků, služeb a společností uvedených na webových stránkách internetového obchodu www.melodiecb.cz mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných třetích osob (dodavatelů, výrobců zboží) a požívají příslušné právní ochrany.