Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.  Rozumím Další informace

Ochrana osobních údajů

Ochraně osobních údajů věnujeme velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

 1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je Jaromír Pokorný, IČ: 14490277, DIČ: CZ6610041548, živnostenský list vydán Magistrátem města Českých Budějovic, dne 16.11.1992, Č.j.: Ž-01/06/03012, Ev. č.: 330101-7421, dále jen „Správce". Adresa provozovny: Husova třída 10, 370 01 České Budějovice.

  Subjektem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů") je myšlena fyzická osoba, „kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor", dále jen „Subjekt".
 2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Legislativní základ ochrany osobních údajů subjektu, je poskytován zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

  Subjekt souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů:

  • jméno a příjmení či firma,
  • adresa bydliště či sídla společnosti,
  • identifikační číslo,
  • daňové identifikační číslo,
  • adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje").
  Subjekt souhlasí se zpracováním osobních údajů správcem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro nabízení dalšího obchodu nebo služeb subjektu.

  Nezvolí-li správce jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů správcem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení správci.

  Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

  Poskytnutí osobních údajů v rozsahu:

  • jméno a příjmení či firma,
  • adresa bydliště či sídla společnosti,
  • identifikační číslo a
  • daňové identifikační číslo,
  je však podmínkou pro uzavření smlouvy, neposkytnutí osobních údajů by mohlo vést k nesprávné identifikaci subjektu a mohlo by též vést ke znemožnění plnění smlouvy, zejména k nesprávnému doručení předmětu koupě do sféry adresáta či ke znemožnění vystavení faktury.

  Subjekt bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o změně ve svých osobních údajích.

  Zpracováním osobních údajů správce může správce pověřit třetí osobu, jakožto příjemce a zpracovatele, dále jen „Příjemce". Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje správcem bez předchozího souhlasu správce předávány třetím osobám.

  Osobní údaje budou zpracovávány po nutnou pro uzavření a plnění smlouvy či po dobu existence uživatelského účtu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  Subjekt bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.), povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou.

  Faktura obsahuje následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení či firma,
  • adresa bydliště či sídla společnosti,
  • identifikační číslo a
  • daňové identifikační číslo

  Subjekt bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

  Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení či firma,
  • adresa bydliště či sídla společnosti,
  • identifikační číslo a
  • daňové identifikační číslo

  Subjekt potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 3. PRÁVA SUBJEKTU NAKLÁDAT S OSOBNÍMI ÚDAJI

  Subjekt může požadovat po správci či po příjemci:

  • přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů
  • opravu nesprávných osobních údajů
  • výmaz osobních údajů
  • omezení zpracování osobních údajů
  • vznést námitku proti zpracování
  • vznést námitku proti právu na přenositelnost údajů

  Subjekt může kdykoliv odvolat svůj souhlas (podle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů) se zpracováním osobních údajů, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

  Požádá-li subjekt o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci předat.

  Subjekt může v případě, kdy se domnívá, že jsou jeho osobní údaje protiprávně zpracovávány, kdykoliv podat stížnost u dozorového úřadu, tedy u Úřadu pro ochranu osobních údajů.